Algemeen

Duurzaamheid

De zuivelsector heeft hoge ambities voor de duurzaamheid van de wijze van produceren in de gehele keten. Hierin speelt ZuivelNL een coördinerende en stimulerende rol, mede door de financiering van de volgende projecten:

Duurzame Zuivelketen
Het gezamenlijke initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland komt voort uit het streven naar een meer duurzame zuivelketen. Hierbij wordt ingezet op het continu verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn, klimaatneutraal ontwikkelen en het behoud van weidegang, biodiversiteit en milieu. De Duurzame Zuivelketen is lid van het Dairy Sustainability Framework. De Duurzame Zuivelketen werkt samen met talloze organisaties om haar doelen te realiseren.

Stichting Weidegang
In dit samenwerkingsverband van landbouworganisaties, zuivelondernemingen, maatschappelijke organisaties, de Rabobank, het ministerie van Economische Zaken en het CBL wordt gewerkt aan het behoud van de koe in de wei. De stichting heeft verschillende projecten opgezet voor melkveehouders waarin kennis over weidegang wordt gedeeld. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor de borging van weidezuivel en de uitgifte van het weidemelklogo.

KringloopWijzer
De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. Daarom presenteerden de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland in juli 2013 het Zuivelplan ‘kansen voor de zuivelketen na 2015’. Eén van de benoemde kansen is het produceren van duurzame zuivel. Daarmee kan de sector zich onderscheiden in de markt. Goed voor de keten, waarin de melkveehouder een belangrijke schakel is. Maar hoe gaat dat, op een duurzame manier melk produceren? De basis ligt in een efficiënte mineralenbenutting. En daarom is door Wageningen UR de KringloopWijzer ontwikkeld. Met dit instrument brengt de melkveehouder de mineralenefficiëntie op het bedrijf in beeld. Doordat alle melkveehouders de KringloopWijzer (gaan) invullen, kan de zuivelketen laten zien dat de sector zich duurzaam ontwikkelt. Daarom is in opdracht van ZuivelNL een Centrale Database KringloopWijzer ontwikkeld.

Voor vragen kunt u terecht op de site KringloopWijzer of bij uw bedrijfs – of voeradviseur. Op deze site heeft u ook toegang tot de Centrale Database.

Verzoeken aanpassingen KringloopWijzer
Jaarlijks wordt de productieversie van de KringloopWijzer (KLW) vernieuwd. De vernieuwingen kunnen enerzijds betrekking hebben op technische aanpassingen, zoals een wijziging van de invoerschermen en anderzijds op inhoudelijke verbeteringen en verbreding van de rekenregels en invoer.

Verzoeken voor productspecifieke aanpassingen kunnen worden ingediend bij ZuivelNL, via e-mail naar Willem Koops: koops@zuivelnl.org. De werkwijze en het protocol hoe verzoeken tot aanpassingen als gevolg van nieuwe producten (bijvoorbeeld toevoegingen aan mest en/of veevoer) worden beoordeeld wordt in de loop van 2019 geactualiseerd en daarna opnieuw beschikbaar gesteld.

Duurzame zuivelketen  –  Stichting WeidegangKringloopWijzer