Opleiden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied richt zich op kennisborging, de verbinding zuivelbedrijfsleven-onderwijs en de positionering van zuivel in het onderwijs.

Lopende activiteiten

Belevingswereld van jongeren als vertrekpunt om tekort aan vakmensen tegen te gaan
Shake it till you make it

Om de toekomstige tekorten van vakmensen in de zuivelindustrie een halt toe te roepen heeft ZuivelNL samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen MBO Life Sciences en Zone College een campagne ontwikkeld die de belevingswereld van jongeren als vertrekpunt heeft. Onder de titel ‘Shake it till you make it’ zijn een website en flyer gelanceerd, is samen met vakkrachten uit de industrie en een melkveehouder een promotiefilm gemaakt en is het concept getest op de open dagen voor de MBO opleiding Voeding & Technologie.

Binnen het concept verzinnen jongeren tijdens de open dag een te gekke milkshake bestaande uit ongebruikelijke ingrediënten, die ze vervolgens zelf kunnen maken wanneer ze de stand bezoeken. Hierdoor beleven ze de wereld van zuivel en kunnen ze zich ook verdiepen in de opleidings- en carrièremogelijkheden.

Meer weten? Kijk op www.zuivelwerkt.nl/make-it. Voor informatie over de beschikbare materialen van dit concept, neem contact op met Lisette van der Kallen, vanderkallen@zuivelnl.org.

Zuivel Werkt! – voor jou
Zuivel Werkt! - voor jou

In samenwerking met partners in de zuivelindustrie en het scholingsveld is de brochure Zuivel Werkt! – voor jou ontwikkeld.
Met deze brochure wil ZuivelNL bijdragen aan de werving van jongeren voor opleidingen in de proces- en levensmiddelenindustrie die kunnen leiden naar een baan in de zuivelindustrie.

Voor informatie en het gratis opvragen van papieren exemplaren, neem contact op met Lisette van der Kallen, vanderkallen@zuivelnl.org.

Project Verbinder Leven Lang Leren in de MelkveehouderijElsbeth Veltink=
Sinds 1 mei 2017 is Elsbeth Veltink actief als Verbinder Leven Lang Leren in de Melkveehouderij. Met de subsidieverlening aan dit project ondersteunt ZuivelNL de LTO visie over leven lang leren. Zowel onderwijs als ondernemers in de melkveehouderij hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken draagt bij aan de wervingskracht van de sector.

Elsbeth opereert vanuit Projecten LTO Noord en is aan de slag om inzicht te krijgen in het huidige (bij)scholingsaanbod en ontwikkelingen in de arbeidsmarktbehoefte van de melkveehouderij. Dit inzicht moet duidelijk maken wat nodig is voor een goede aansluiting van het aanbod in beroepsgeschikte scholing én bijscholing bij de behoefte van ondernemers en werknemers in de sector. Samenwerking met het werkveld is daarbij de sleutel. In dit project is Elsbeth daarom veel in gesprek met zowel melkveehouders als scholingspartijen. In april 2018 kwam de website www.opleidenmelkveehouderij.nl beschikbaar. Hierop worden de resultaten van dit traject gedeeld en worden ondernemers in de melkveehouderij ondersteund in het vinden van passende scholingsactiviteiten binnen het actuele cursus- en onderwijsaanbod.

Wilt u in contact komen met Elsbeth? U kunt haar bereiken via: 06-24177049 /
eveltink@projectenltonoord.nl

De looptijd van dit project is na een positieve evaluatie van het eerste jaar (mei 2017 – april 2018) in het voorjaar van 2018 met twee jaar verlengd, tot en met april 2020.
– Zie voor een samenvatting van het eerste voortgangsverslag de factsheet, 31 oktober 2017
– Zie voor een samenvatting van het tweede voortgangsverslag de factsheet, 28 februari 2018
– Zie voor een samenvatting van de beoogde project activiteiten in de periode mei 2018 – april 2020 de factsheet, oktober 2018

ZuivelacademieFolderDEFZuivelacademie
Zuivelacademie.nl is de online kennis- en leeromgeving voor de gehele zuivelindustrie in Nederland en daartoe opleidende scholen en opleiders. Zuivelacademie is erop gericht het opleiden voor en leren in de zuivelindustrie te ondersteunen met alle benodigde vakkennis. Het is dé plek waar door zuivelbedrijfsleven en opleiders de relevante zuivelkennis digitaal wordt samengebracht.

Redactiecommissies met experts uit zowel het onderwijs als uit de praktijk zorgen voor een hoogwaardige en actuele inhoud. Alle toonaangevende partijen in en rond het Nederlandse zuivelcomplex doen mee.

Een bedrijfsopleider kan direct zelf met Zuivelacademie aan de slag of in samenwerking met een opleider een traject (laten) ontwikkelen. Scholen kunnen uit Zuivelacademie putten voor de theoretische vorming van hun leerlingen, en kunnen daarnaast het systeem ook gericht laten gebruiken ter voorbereiding op een stage binnen de zuivelindustrie.

Kijk voor meer informatie over Zuivelacademie in de folder.

Zuivel Werkt!
zuivelwerktLogoIn antwoord op de dreigende tekorten aan gekwalificeerd technisch personeel heeft de zuivelindustrie met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) de handen ineen geslagen. Dit resulteerde in een breed pakket aan activiteiten. Naast het toegespitste leerpakket op zuivelacademie.nl is de website zuivelwerkt.nl opgezet om de verbinding tussen bedrijven en onderwijs te stimuleren via het bieden van praktische informatie.

In 2017 is besloten om Zuivelwerkt breder in te zetten en dat deze website zal worden uitgebreid met specifieke informatie voor werknemers in de zuivelindustrie. Zo kan de site worden benut om informatie en resultaten van spin-off activiteiten van de zuivelbrede werknemerconferentie in 2016 te delen.

Ook publiceert Zuivel Werkt! actuele informatie via facebook.

Afgeronde activiteiten en rapportages
· 
Themamiddag Zuivelacademie,  (november 2014)
· Basisvaardigheden in Agri & Food (november 2013)
· Zuivelconferentie: De kracht van verbinding (november 2013)
· Project groene praktische sector oriëntatie (september 2012)

Links
·
Zuivelacademie
· Zuivelacademie voor boerderijzuivelbereiders
· Zuivel Werkt
· Shake it till you make it

· Opleiden Melkveehouderij
· Dairy Campus Leeuwarden
· Zuivelopleidingen Nederland
· Scholen met zuivel of technisch gerelateerd onderwijs

· PSO groen 
· PSO techniek 
· Maatschappelijke stage food

AlgemeenArbeidsmarktArbeidsomstandigheden