Arbeidsomstandigheden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied betreft vooral het volgen en bevorderen van ontwikkelingen rond de binnen de zuivel gebruikte arbo-catalogi, voor wat betreft onderhoud, doorontwikkeling, communicatie en het streven naar grotere doelmatigheid in gebruik.

Lopende activiteiten

Project Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij
In de agrarische sector gebeuren nog steeds relatief veel ongevallen, vaak met ernstige afloop. Ook in de melkveehouderij. Aandacht voor veilig en gezond werken is daarom belangrijk. Steeds vaker wordt dit gezien als vast onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Ook melkveebedrijven hebben bovendien onverkort te maken met arbowetgeving, die regels stelt rond veilig werken. Dit geldt niet alleen bedrijven met personeel maar ook bedrijven waar geen sprake is van formele dienstverbanden, zoals meewerkende familieleden, seizoen krachten, uitzendkrachten en erfbetreders. ZuivelNL werkt daarom in samenwerking met diverse partners al enige jaren aan een betere bewustwording rond veiligheid op het melkveebedrijf.

In september 2019 startte een driejarig traject, waarin NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO samen met ZuivelNL en Stigas, het kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken, het initiatief hebben genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. Doel van het project is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030, te weten: veiligheid op het boerenerf.

De initiatiefnemers willen de veiligheid op het boerenerf vergroten door in te zetten op het vergroten van de intrinsieke motivatie van melkveehouders om bewuster om te gaan met het thema veilige werkomstandigheden. Met communicatie, tools, een prijsvraag en interactieve bijdragen aan ledenbijeenkomsten van LTO, NAJK en NMV willen de partijen het bewustzijn rond veiligheid op en rond het erf verhogen en het proactief handelen bij onveilige situaties stimuleren. Hierbij worden ook veiligheidsdeskundigen betrokken en krijgen melkveehouders een rol die eerder zelf een (bijna) ongeval hebben meegemaakt. Idee is dat deze laatsten de zogenaamde ambassadeurs van het project worden. Bij de uitvoering van het project zijn veel medewerkers van NMV, LTO Nederland en NAJK betrokken, die zelf ook actief zijn op het eigen melkveebedrijf. Zie voor meer informatie ook het ZuivelNL-persbericht.

Gerelateerde activiteiten onder ZuivelNL financiering

AgroZorgwijzer: Zorg voor elkaar, praat met elkaarZorgwijzer
De AgroZorgwijzer is een project waarmee de zuivelsector een vangnet wil creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. Hierin wordt nauw samengewerkt met professionele instanties. De andere betrokken partners in dit project zijn ZuivelNL, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.
Op de website www.agrozorgwijzer.nl is informatie te vinden over de signalen die duiden op psychosociale problemen en over hoe het gesprek aan te gaan met veehouders die in geestelijke nood verkeren. De AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om collega-veehouders en erfbetreders te ondersteunen. Ter illustratie is ook een korte film gemaakt, die beschikbaar is op YouTube. Voor vragen en meer informatie is via de agrozorgwijzer een contactformulier beschikbaar.

Afgeronde projecten en rapportages

Communicatieproject Gezond en veilig werken in de MelkveehouderijRIE=
Als voorloper van het hiervoor genoemde 3-jarige traject werkte ZuivelNL in de periode oktober 2017 – juli 2019 samen met Stigas in een beperkter initiatief, een gerichte campagne om de bewustwording onder melkveehouders rond het thema veilig werken te vergroten. Het project had aanvankelijk een looptijd van 1,5 jaar en werd uitgevoerd in afstemming met Duurzame Zuivelketen (DZK). Onder het motto ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ werd vanaf het voorjaar 2018 een bewustwordingscampagne gestart. Daarbij werd een folder ontwikkeld (de folder is op te vragen via jansen@zuivelnl.org) en is een filmpje gemaakt, om het bestaan en nut van de vernieuwde, digitale RIE van Stigas nadrukkelijk bij melkveehouders onder de aandacht te brengen. Deze volledig nieuwe digitale methodiek voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), helpt melkveehouders op een gebruikersvriendelijke wijze om hun risico’s rond het werk goed in kaart te brengen en deze te beperken.

Verder werd in het kader van de campagne het thema ‘veilig en gezond werken in de melkveehouderij’ nader toegelicht in een serie artikelen met praktijkvoorbeelden, die in diverse bladen en online beschikbaar zijn gesteld:
Gastvrijheid en veiligheid hand in hand (januari 2019);
Firma de Wit-Burggraaf: creatieve ondernemer over zijn bedrijf en veilig werken (november 2018);
Maatschap Benning werkt verantwoord aan innovatie (september 2018);
Naast bovengenoemde project gerelateerde activiteiten verscheen in de zomer van 2019 ook een Stigas artikel over veiligheid in de omgang met (melk)vee:
Omgang met koeien en stieren oorzaak van veel ongevallen en incidenten (juli 2019).

Project: Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendienst
Het werken in ploegendienst levert voor de vergrijzende populatie werknemers in de zuivelindustrie steeds meer problemen op. Dit project, mogelijk gemaakt met financiering van het voormalige PZ en een deel ESF-subsidie, was gericht op het creëren van meer bewustwording bij zowel werknemers als management over de gevolgen van onregelmatig werken en daarnaast op het zoeken naar optimalisering van bezettingsgraad in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve roostermethodieken. Het zwaartepunt in de uitvoering lag in 2014. De resultaten van het project zijn vastgelegd in de rapportage ‘Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendiensten’.

Kern van de rapportage vormen vier casebeschrijvingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld. Belangrijke resultaten die i.r.t. roostervernieuwing worden benoemd zijn onder meer een toename in productiviteit en een efficiëntere personeelsinzet, een verbeterde interne flexibiliteit, minder noodzaak tot overwerk, het beter aansluiten bij de roosterwensen van medewerkers, relatief gezondere roosters en een afname in het ziekteverzuim.

· Rapport: Stof – en endotoxinenmeting melkveebedrijven (april 2005)

Links
·
 Arbocatalogus Zuivelindustrie
· Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

AlgemeenArbeidsmarktOpleiden