Arbeidsmarkt

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied richt zich op thema’s als personeelsvoorziening, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarktimago, jongerenbeleid en arbeidsmarktgegevens.

Lopende activiteit

Initiatieven rond duurzame inzetbaarheid
De zuivelindustrie is één van de belangrijkste deelsectoren binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie, met circa 12 duizend fte werkzaam bij zo’n 25 ondernemingen op ruim 50 fabriekslocaties in Nederland. Tijdens het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding (2010-2013) bleek al dat de gemiddelde leeftijd van werknemers relatief hoog is. Dit, in combinatie met de trend van versnelde pensioenleeftijdsverhoging, heeft meer dan voorheen de noodzaak blootgelegd om te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Technische innovaties en ontwikkelingen leiden namelijk tot veranderingen in de van medewerkers gevraagde competenties, óók van hen die langer moeten doorwerken.
De zuivelindustrie als geheel is zich hiervan bewust. Op een in november 2016 in opdracht van de sociale partners door AWVN georganiseerde conferentie over toekomstig werken in de zuivel kwam het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ dan ook nadrukkelijk bovendrijven. Als spin-off van die conferentie zet de zuivelsector in op een aantal acties, die zijn samengebracht in een geïntegreerd plan onder ZuivelNL financiering. Dit wordt sinds eind 2017 uitgerold en omvat de volgende elementen:

1. Ontwikkeling van een bewustwordingsspel, een ‘serious game’
Dit betreft een tool in de vorm van een spel, die moet bijdragen aan de bewustwording onder medewerkers. De zuivelsector wil hiermee medewerkers aan de ene kant bewust maken van het belang om te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid en daarnaast inzicht geven in hoe het met de eigen duurzame inzetbaarheid gesteld is. Voor een korte introductie op de serious game, klik hier.

2. Ontwikkeling van duurzame inzetbaarheidsscan (DI-scan)
Dit instrument helpt medewerkers inzicht te verkrijgen in de eigen duurzame inzetbaarheid en ook in wat ze kunnen verbeteren, eventueel met hulp van de organisatie waar ze werkzaam zijn. De scan geeft inzicht in de kernaspecten vitaliteit, wendbaarheid en vaardigheid. De DI-scan wordt een drie-lagen instrument, waarbij medewerkers twee lagen aan vragen doorlopen en afhankelijk van de uitkomst in het derde level een interventie krijgen aangeboden. Daarnaast kunnen de resultaten van de scan onder voorwaarde ook benut worden op geaggregeerd niveau en zo meer inzicht geven in de staat van de organisatie of afdeling als geheel. Voor een korte introductie op de DI-scan [(S)ken jezelf!] klik hier.

3. Verdere borging van inzet ontwikkelde tools en instrumenten
De inzet van een game en een DI-scan legt een basis die het mogelijk maakt om interventies te implementeren, die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de industrie verbeteren. Het onderwerp duurzame inzetbaarheid en de beschikbare instrumenten vragen echter om actief onderhoud, om georganiseerde en continue aandacht. De zuivelindustrie zal dit onderhoud organiseren via de bestaande infrastructuur rond Zuivelacademie.

Themadag duurzame inzetbaarheid – 15 november 2018
Op 15 november organiseerde ZuivelNL een themadag over Duurzame Inzetbaarheid (DI). Hieraan namen zo’n 50 professionals uit de zuivelsector deel, overwegend actief in HR en deels in operationele (management) functies. Tijdens deze dag maakten de deelnemers kennis met de in het kader van het DI-programma ontwikkelde tools als de DI-scan en een Serious Game, een spel gericht op bewustwording. Ook gingen zij met elkaar het gesprek aan over hoe binnen de eigen organisatie verder vorm te geven aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
Meer informatie over deze DI-dag vindt u hieronder:
Verslag Duurzame Inzetbaarheid themadag – 15 nov 2018
Inleiding op Duurzame Inzetbaarheid (Jos Akkermans, VU)
Presentatie van (S)ken jezelf!, de nieuwe DI-scan (Brian Veerkamp, WeCreate Consulting)
Toepassingen van Zuivelacademie (Nienke Opsteeg, op-HRD)
Praktische informatie

Inzet voor arbeidsdeelname van werknemers met een lichte beperking
ZuivelNL is sinds eind 2017 aangesloten bij het Boris praktijkloket, een initiatief van het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB). Doel is om de arbeidsdeelname van mensen met een lichte beperking binnen de zuivel te stimuleren.

Dit betekent dat (aankomende) medewerkers van een zuivelbedrijf, die na een inwerkperiode en/of training of cursus op het juiste niveau werken en de vastgestelde werkprocessen voldoende beheersen, na interne toetsing in aanmerking komen voor een S-BB branchecertificaat of praktijkverklaring, waaraan ZuivelNL zijn logo verbindt. Dit certificaat volgt een vast, landelijk model. Uitgangspunt zijn een aantal voor de zuivel geformuleerde modelfuncties, die elk afzonderlijk zijn beschreven met een set aan kerntaken en werkprocessen, zoals vastgelegd in de MBO-kwalificatie dossiers. Met het certificaat maakt de medewerker zijn of haar opgedane vaardigheden voor heel de sector aantoonbaar.

Meer informatie over het Boris branchecertificaat is verkrijgbaar via Raymond Sweers van Locus (06 – 46 962 157 / r.sweers@chainworks.nl.

Recent afgeronde activiteiten

Inclusiever ondernemen in de Nederlandse zuivelsector
In 2016 heeft ZuivelNL een sectoraal pilotproject laten uitvoeren, om bedrijven uit de zuivelsector te ondersteunen in het inclusiever worden. Daarmee bood dit project ook ondersteuning om te voldoen aan de uit het Sociaal Akkoord voortgekomen participatiewet. Het project richtte zich op het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren. Naast een aantal concrete plaatsingen en een actiever beleid bij veel zuivelbedrijven op het thema inclusiever ondernemen, leverde dit traject de zuivelsector tijdens de uitvoering ook nieuwe kennis en ervaring op. Deze zijn door uitvoerder Locus opgetekend in een handboek en in een overzicht van ‘good practices’.

Tijdens genoemd sectoraal project heeft ZuivelNL ook een parallel lopend afstudeerproject ondersteund, waarin de veranderbereidheid onder leidinggevenden met betrekking tot inclusief ondernemen in de zuivelsector is onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn gepresenteerd in een rapportage, met als titel: “Participeren doen we zo!”.

In aanvulling op het wajong-project heeft Locus in opdracht van ZuivelNL in 2017 op basis van de opgedane ervaringen tijdens de rondgang in de zuivelsector drie modelfuncties geformuleerd. Deze functies kunnen door veel zuivelbedrijven worden ingezet en zijn: assistent laboratorium, logistiek medewerker en assistent technische dienst. De uitgebreidere beschrijving voor elk van deze modelfuncties is terug te vinden op Zuivelwerkt.nl.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor meer informatie over inclusief ondernemen wenden tot het Locus Netwerk, via Raymond Sweers, tel. 06 – 46 96 21 57, r.sweers@chainworks.nl

Rapportages
· Handboek Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Do’s en dont’s – good practices – Inclusievere Zuivelsector (Locus, maart 2017)
· Arbeidsmobiliteit in de regio: intersectorale  samenwerking (maart 2014)
· Factsheet Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie: de kracht van verbinden (november 2013)
· Eindrapport Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (oktober 2013)
· Sociale kaart en kansen voor samenwerking (oktober 2013)
· Personeelsontwikkeling in de Nederlandse zuivelindustrie (september 2013)
· Handreiking voor zij-instroom zuivelindustrie (april 2013)
· Verbinden op mobiliteit in de Agrofood en Tuinbouw (september 2012)
· De toekomstige arbeidsmarkt van de kaashandel (februari 2012)
· PZ Studiedag 2011: Hoe werkt de zuivel in 2020? (november 2011)

Links Duurzaamheid
·
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
· Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toolbox 
· AWVN

AlgemeenOpleidenArbeidsomstandigheden