Maatregel verduurzaming: mestverwerking

De staatsecretaris van Economische Zaken heeft besloten € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de stimulering van investeringen in mestverwerking door melkvee- en varkenshouders. Bedoeling is dat door een verdere toename van de mestverwerkingscapaciteit de milieudruk en de mestafzetkosten structureel dalen.

De afgelopen maanden hebben POV en ZuivelNL hard gewerkt aan het opzetten van de uitvoeringsstructuur voor het toekennen van financiële bijdragen uit de Europese steunmiddelen voor mestverwerking en -verwaarding. De Regeling Stimulering Mestverwerking is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en is opengesteld.

Het openstellen van de regeling betekent dat aanvragen kunnen worden ingediend voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit.

20 maart 2017: Verlenging eerste openstellingsronde Regeling Stimulering Mestverwerking
De openstelling van de Regeling Stimulering Mestverwerking heeft inmiddels een heel aantal financieringsaanvragen opgeleverd. In verband met de ontvangen vragen met betrekking tot de Regeling Stimulering Mestverwerking en de beantwoording en verduidelijking, is besloten om de eerste openstellingsronde te verlengen tot 3 april 2017. U heeft daardoor tot en met 2 april aanstaande om uw aanvraag in te dienen. De openstelling sluit op 2 april om 00.00 uur.

Sectorbelang
De realisatie van meer mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit is belangrijk voor de aanpak van de mestproblematiek, het verlagen van de kosten voor de verwerking en afzet van mest en de realisatie van meer hoogwaardige mest- en mineralenverwaarding.

Waar kunt u uw aanvraag indienen?
U kunt zich via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl aanmelden voor de eerste openstellingsronde van de regeling. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Via deze bevestigingsmail kunt u de informatie indienen die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag. Uw aanvraag kan alleen worden beoordeeld indien u de benodigde informatie voor het sluiten van de eerste openstellingsronde aanlevert. Verlenging eerste openstellingsronde: zie hierboven.

Aanvragen die na het sluiten van de eerste openstellingsronde worden ingediend, worden geadministreerd en pas voor beoordeling in behandeling genomen als er een nieuwe openstellingsronde wordt uitgeschreven.  

Het beoordelen en toekennen van de financiële bijdragen
Het toekennen van financiële bijdragen uit de Europese steunmiddelen is aan strikte regels gebonden. Om hier op een juiste wijze invulling aan te kunnen geven, is de Regeling Stimulering Mestverwerking opgesteld. In de regeling is uitgewerkt aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, hoe de aanvragen worden beoordeeld en hoe de besluitvorming over de toe te kennen financiële bijdragen wordt vormgegeven.

Vragen
Bij vragen en voor meer informatie kunt u doorklikken naar de Q&A of contact opnemen via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl

Dit nieuwsbericht is opgesteld te uwer informatie. De tekst van de Regeling Stimulering Mestverwerking is echter bepalend zodat aan de tekst op deze pagina geen rechten kunnen worden ontleend.

deze pagina is gewijzigd op 20 maart 2017

Maatregelen verduurzaming: algemeen