Dairy Declaration of Rotterdam

NNC-IDF

NNC-IDF


Tijdens een bijeenkomst op 12 juni 2017 in Den Haag, hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Land en Tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven.

Daarmee is ook in Nederland op nationaal niveau steun gegeven aan het statement dat Internationale Zuivelbond (IDF) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) samen ondertekenden tijdens de in oktober 2016 gehouden IDF World Dairy Summit in Rotterdam.

De Dairy Declaration erkent de belangrijke betekenis van de zuivelsector wereldwijd: zuivel speelt bijvoorbeeld een rol als essentieel onderdeel van een evenwichtige voeding, als motor voor werkgelegenheid en als bron van inkomen voor zo’n 1 miljard mensen. Zuivel biedt bovendien in veel landen met name ook vrouwen de kans hun positie te versterken. De zuivelsector gebruikt natuurlijke hulpbronnen als land, water, nutriënten en energie en speelt een sleutelrol in agrarisch grond beheer.

De verklaring onderstreept het grote belang van een duurzame ontwikkeling en de kritische rol van zuivel daarbij in sociaal, economisch, ecologisch en gezondheidskundig opzicht. Ook erkent zij dat de wereldwijde zuivelsector nog voor een aantal uitdagingen staat, bijvoorbeeld op het terrein van milieu impact en broeikasgas emissie. Met het onderschrijven van de Dairy Declaration verbindt de zuivelsector zich aan de Doelstellingen voor een Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals geformuleerd in de UN Agenda 2030.

De Dairy Declaration roept op tot verdere bewustwording rond het essentiële belang van duurzaamheid. Met de onderschrijving van de Dairy Declaration erkennen de verschillende stakeholders in de zuivelketen dit belang en nemen zij de uitdaging aan om samen te blijven werken aan duurzame oplossingen.
Meer informatie over de Dairy Declaration of Rotterdam en de mogelijkheid om deze ook individueel te onderschrijven is te vinden op www.dairydeclaration.org.

NNC-IDF heeft ook een flyer ontwikkeld met een toelichting over de Dairy Declaration. Deze flyer is in combinatie met een USB-card met achtergrondinformatie verkrijgbaar bij ZuivelNL, mail: jansen@zuivelnl.org

IDF World Dairy Summit – WDS2016 in Rotterdam
De Dairy Declaration of Rotterdam vormde het hoogtepunt van de IDF World Dairy Summit (IDF WDS2016), die plaatsvond van 16 tot 21 oktober in Rotterdam en werd georganiseerd door NNC-IDF. Deze
jaarlijkse, toonaangevende conferentie van de mondiale zuivelwereld bracht zo’n 1.200 mensen samen van over de hele wereld. Onder de deelnemers waren niet alleen CEO’s, werknemers uit de zuivelindustrie, melkveehouders, toeleveranciers en wetenschappers, maar ook belanghebbenden van buiten de zuivelsector. Het programma bestond uit verscheidene deelconferenties, die samen het brede aandachtsveld van IDF dekten.

Dit waren o.a. conferenties over melkveehouderij, zuivelwetenschap en –technologie, voeding en gezondheid, standaarden voor voedselveiligheid, duurzaamheid, marketing en economie. Onder het motto “Dare to dairy” stond tijdens de Summit met name de vraag centraal hoe de zuivelsector in de toekomst op duurzame wijze kan bijdragen aan het voeden van 9 miljard mensen.

Voor een impressie van WDS2016, bekijk deze video.

AlgemeenNederlands Nationaal ComiteOver IDFLinks internationaal