Bestrijding IBR & BVD: plan van aanpak

Landelijke aanpak IBR en BVD
De landelijke aanpak voor IBR en BVD is gestart in 2018 en komt voort uit de wens van de Nederlandse rundveehouderij om de dierziekten IBR en BVD uit te roeien. De rundveesector staat op het standpunt dat IBR en BVD niet passen in het streven naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren. Als eerste stap in deze landelijke aanpak zijn melkveehouders per juli 2018 via voorwaarden van hun zuivelonderneming verplicht om deel te nemen aan de bestrijding van beide ziekten. ZuivelNL is regelinghouder en beheert de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend.

Naar verwachting komt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 met regelgeving (AMvB) voor de bestrijding van IBR die geldt voor alle rundveebedrijven. Deze regelgeving laat, o.a. vanwege wijzigingen in de EU-regelgeving, langer op zich wachten dan bij aanvang van de aanpak was voorzien. De inzet is gericht op een soepele overgang van het huidige bestrijdingsplan naar de landelijke regelgeving. De AMvB zal de basis zijn voor het aanvragen van een EU-vrijstatus voor IBR.

Bij aanvang van de BVD-aanpak is afgesproken dat de vleeskalversector twee jaar na aanvang van programma via het kalverkwaliteitssysteem geen dragerkalveren meer aanvoert. Melkveehouders zijn in het begin van de aanpak zoekende geweest naar het passende programma. Daarom is gezamenlijk besloten deze termijn iets te verruimen. Verwachting is dat deze aanpak in 2021 geëffectueerd kan worden. Melk- en vleesveehouders hebben zo voldoende tijd om de BVD-status van het bedrijf te optimaliseren.

Effect bestrijding IBR en BVD wordt zichtbaar
Het effect van de landelijk aanpak wordt inmiddels zichtbaar. Een uitgebreide toelichting is hier te vinden.

Routes naar IBR-vrij
De kern van de IBR-aanpak op bedrijfsniveau is vaccineren. Bedrijven met een vrijstatus of (tankmelk) onverdachtstatus zijn daarvan vrijgesteld.
ZuivelNL heeft voor de landelijke IBR-aanpak drie routes vastgesteld.
• IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk)
• IBR-vrij (route tankmelk)
• IBR-vrij (route vaccinatie)

De IBR-protocollen zijn hier te vinden.

Routes naar BVD-vrij
Voor de bestrijding van BVD is het actief opsporen en afvoeren van BVD-dragers essentieel. Bedrijven met een vrijstatus of onverdachtstatus, op basis van onderzoek op antistoffen of virus, kunnen volstaan met het bewaken van deze status.
ZuivelNL heeft voor de landelijke BVD-aanpak vier routes vastgesteld.
• BVD-vrij (route intake virus, bewaking jongvee antistoffen)
• BVD-vrij (route oorbiopten)
• BVD-vrij (route jongvee antistoffen)
• BVD-vrij (route tankmelk)

De BVD-protocollen zijn hier te vinden.

Welke route past bij mijn bedrijf? Advies: afstemming met uw dierenarts
Niet elke route naar IBR/BVD-vrij is geschikt voor elke bedrijfssituatie. Ook kan het afhankelijk van de voortgang van de bestrijding op uw bedrijf nodig of voordelig zijn over te stappen naar een andere route. U kunt samen met de dierenarts een route kiezen die past bij uw bedrijf. Alle rundveedierenartsen hebben een voorlichtingsbijeenkomst van ZuivelNL bijgewoond over de aanpak IBR en BVD.

Deelname
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) beheert op verzoek van ZuivelNL de bedrijfsstatussen die horen bij de IBR/BVD-routes en regelt de aansturing van de gevraagde onderzoeken. Voor meer informatie en om uw deelname te regelen gaat u dus naar de website van GD:
• IBR: www.gddiergezondheid.nl/ibr
• BVD: www.gddiergezondheid.nl/bvd

Voortgang bestrijding IBR en BVD
Stand per 31 december 2019 (bron: GD)

  Route Deelnemers Waarvan
  vrij onverdacht
IBR Intake bloed/tankmelk 8.011 7.760
Tankmelk 4.333 3.884
Vaccinatie 3.139
BVD Intake virus/jongvee 8.499 6.990
Tankmelk 2.916 1.819 679
Jongvee antistoffen 2.710 735 1.429
Oorbiopten 1.472 360 247

Keuze laboratorium
Veehouders kunnen voor het laboratoriumonderzoek dat hoort bij de routes IBR/BVD een keuze maken uit door ZuivelNL toegelaten laboratoria. Laboratoria sturen hun uitslagen door naar een centrale databank van ZuivelNL, voor gebruik bij het statusbeheer door de GD.

Nadere informatie
Landelijke aanpak IBR/BVD bestrijding
Nieuws
• Vragen en antwoorden IBR en BVD

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van de routes, overleg dan met uw dierenarts of neem contact op met GD via 0900-1770 (optie 1).

deze pagina is gewijzigd op 9 april 2020

Bestrijding IBR & BVD: protocollenBestrijding IBR & BVD: toelating laboratoria